جعفر حیدری - شهرداری دلبران

جعفر حیدری

 

سمت : شهردار

شهرداری دلبران

محمدرضا اطاعتی

سمت : حراست

شهرداری دلبران

صفا زارعی

سمت : مسئول واحد عمران

مهدی کرمی

سمت : کارشناس شهرسازی