معرفی کارکنان شهرداری – شهر دلبران

شهرداری دلبران

صفا زارعی

سمت : سرپرست شهرداری

شهرداری دلبران

محمدرضا اطاعتی

سمت : حراست

صفا زارعی

سمت : مسئول واحد عمران

مهدی کرمی

سمت : کارشناس شهرسازی