معرفی کارکنان شهرداری – شهر دلبران

جعفر حیدری - شهرداری دلبران

جعـفـر حیـدری

سمت : شهردار

شهرداری دلبران

محمدرضا اطاعتی

سمت : حراست

شهرداری دلبران

صفا زارعی

سمت : مسئول واحد عمران

مهدی کرمی

سمت : کارشناس شهرسازی